WWW.YAD.AZ » Maraqli Melumatlar » Yasin surəsi və tərcüməsi Azerbaycan dilinde

Yasin surəsi və tərcüməsi Azerbaycan dilinde

"Yasin” surəsi"

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

1) Ya sin.

2) Vəl-Qur`anil-həkim.

3) İnnəkə ləminəl-mursəlin.

4) Əla siratin mustəqim.

5) Tənziləl-əzizir-rəhim.

6) Litunzirə qəvmən ma unzirə abauhum fəhum ğafilun.

7) Ləqəd həqqəl-qəvlu əla əksərihim fəhum la yu`minun.

8) İnna cəəlna fi ə`naqihim əğlalən fəhiyə iləl-əzqani fəhum muqməhun.

9) Və cəəlna min bəyni əydihim səddən və min xəlfihim səddən fəəğşəynahum fəhum la yubsirun.

10) Və səvaun ələyhim əənzərtəhum əm ləm tunzirhum la yu`minun.

11) İnnəma tunziru mənittəbəəz-zikrə və xəşiyər-Rəhmanə bil-ğəybi, fəbəşşirhu biməğfirətin və əcrin kərim.

12) İnna nəhnu nuhyil-məvta və nəktubu ma qəddəmu və asarəhum və kullə şəy`in əhsəynahu fi imamin mubin.

13) Vəzrib ləhum məsələn əshabəl-qəryəti iz caəhəl-mursəlun.

14) İz ərsəlna iləyhimusnəyni fəkəzzəbuhuma fəəzzəzna bisalisin fəqalu inna iləykum mursəlun.

15) Qalu ma əntum illa bəşərun misluna və ma ənzələr-Rəhmanu min şəy`in in əntum illa təkzibun.

16) Qalu Rəbbuna yə`ləmu inna iləykum ləmursəlun.

17) Və ma ələyna illəl-bələğul-mubin.

18) Qalu inna tətəyyərna bikum ləin ləm təntəhu lənərcumənnəkum vələyəməssənnəkum minna əzabun əlim.

19) Qalu tairukum məəkum əin zukkirtum bəl əntum qəvmun musrifun

20) Və caə min əqsəl-mədinəti rəculun yəs`a qalə ya qəvmittəbiul-mursəlin.

21) İttəbiu mən la yəs`əlukum əcrən və hum muhtn.

22) Və ma liyə la ə`budul-ləzi fətərəni və iləyhi turcəun.

23) Əəttəxizu min dunihi alihətən in yuridnir-Rəhmanu bizurrin la tuğni ənni şəfaətuhum şəy`ən və la yunqizun.

24) İnni izən ləfi zəlalin mubin.

25) İnni aməntu birəbbikum fəsməun.

26) Qilədxulil-cənnətə qalə ya ləytə qəvmi yə`ləmun.

27) Bima ğəfərə li Rəbbi və cəələni minəl-mukrəmin.

28) Və ma ənzəlna əla qəvmihi min bə`dihi min cundin minəs-səmai və ma kunna munzilin.

29) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum xamidun.

30) Ya həsrətən ələl-ibad, ma yə`tihim min rəsulin illa kanu bihi yəstəhziun.

31) Ələm yərəv kəm əhləkna qəbləhum minəl-quruni ənnəhum iləyhim la yərciun.

32) Və in kullun ləmma cəmiun lədəyna muhzərun.

33) Və ayətun ləhumul-ərzul-məytətu əhyəynaha və əxrəcna minha həbbən fəminhu yə`kulun.

34) Və cəəlna fiha cənnatin min nəxilin və ə`nabin və fəccərna fiha minəl-uyun.

35) Liyə`kulu min səmərihi və ma əmiləthu əydihim əfəla yəşkurun.

36) Subhanəlləzi xələqəl-əzvacə kulləha mimma tunbitul-ərzu və min ənfusihim və mimma la yə`ləmun.

37) Və ayətun ləhumul-ləylu nəsl minhun-nəharə fəiza hum muzlimun.

38) Vəş-şəmsu təcri limustəqərrin ləha, zalikə təqdirul-əzizil-əlim.

39) Vəl-qəmərə qəddərnahu mənzilə hətta adə kəl-urcunil-qədim.

40) Ləş-şəmsu yənbəği ləha ən tudrikəl-qəmərə vələl-ləylu sabiqun-nəhar, və kullun fi fələkin yəsbəhun.

41) Və ayətun ləhum ənna həməlna zurriyyətəhum fil-fulkil-məşhun.

42) Və xələqna ləhum min mislihi ma yərkəbun.

43) Və in nəşə` nuğriqhum fəla sərixə ləhum və la hum yunqəzun.

44) İlla rəhmətən minna və mətaən ila hin.

45) Və iza qilə ləhumuttəqu ma bəynə əydikum və ma xəlfəkum ləəlləkum turhəmun.

46) Və ma tə`tihim min ayətin min ayati Rəbbihim illa kanu ənha mu`rizin.

47) Və iza qilə ləhum ənfiqu mimma rəzəqəkumullahu qaləlləzinə kəfəru lilləzinə am t`imu mən ləv yəşaullahu ət`əməhu in əntum illa fi zəlalin mubin.

48) Və yəqulunə məta hazəl-və`du in kuntum sadiqin.

49) Ma yənzurunə illa səyhətən vahidətən tə`xuzuhum və hum yəxissimun.

50) Fəla yəstətiunə təvsiyətən və la ila əhlihim yərciun.

51) Və nufixə fis-suri fəiza hum minəl-əcdasi ila Rəbbihim yənsilun.

52) Qalu ya vəyl mən bəəs min mərqədina, haza ma vəədər-Rəhmanu və sədəqəl-mursəlun.

53) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum cəmiun lədəyna muhzərun.

54) Fəl-yəvmə la tuzləmu nəfsun şəy`ən və la tuczəvnə illa ma kuntum tə`məlun.

55) İnnə əshabəl-cənnətil-yəvmə fi şuğulin fakihun.

56) Hum və əzvacuhum fi zilalin ələl-əraiki muttəkiun.

57) Ləhum fiha fakihətun və ləhum ma yəddəun.

58) Səlamun qəvlən min Rəbbin rəhimin.

59) Vəmtazul-yəvmə əyyuhəl-mucrimun.

60) Ələm ə`həd iləykum ya bəni Adəmə ən la tə`buduş-şəytanə innəhu ləkum vun mubin.

61) Və əni`buduni haza siratun mustəqim.

62) Və ləqəd əzəllə minkum cibillən kəsirən əfələm təkunu tə`qilun.

63) Hazihi cəhənnəmul-ləti kuntum tun.

64) İsləvhəl-yəvmə bima kuntum təkfurun.

65) Əl-yəvmə nəxtimu əla əfvahihim və tukəllimuna əydihim və təşh ərculuhum bima kanu yəksibun.

66) Və ləv nəşau lətəməsna əla ə`yunihim fastəbəqus-ciratə fəənna yubsirun.

67) Və ləv nəşau ləməsəxnahum əla məkanətihim fəməstətau muziyyən və la yərciun.

68) Və mən nuəmmirhu nunəkkishu fil-xəlqi əfəla yə`qilun.

69) Və ma əlləmnahuş-şi`rə və ma yənbəği ləhu in huvə illa zikrun və Qur`anun mubin.

70) Liyunzirə mən kanə həyyən və yəhiqqəl-qəvlu ələl-kafirin.

71) Əvələm yərəv ənna xələqna ləhum mimma əmilət əydina ən`amən fəhum ləha malikun.

72) Və zəlləlnaha ləhum fəminha rəkubuhum və minha yə`kulun.

73) Və ləhum fiha mənafiu və məşaribu əfəla yəşkurun.

74) Vəttəxəzu min dunillahi alihətən ləəlləhum yunsərun.

75) La yəstətiunə nəsrəhum vəhum ləhum cundun muhzərun.

76) Fəla yəhzunkə qəvluhum, inna nə`ləmu ma yusirrunə və ma yu`linun.

77) Əvələm yərəl-insanu ənna xələqnahu min nutfətin fəiza huvə xəsimun mubin.

78) Və zərəbə lənə məsələn və nəsiyə xəlqəhu qalə mən yuhyil-izamə və hiyə rəmim.

79) Qul yuhyihəlləzi ənşəəha əvvələ mərrətin və huvə bikulli xəlqin əlim.

80) Əlləzi cəələ ləkum minəş-şəcəril-əxzəri narən fəiza əntum minhu tuqidun.

81) Əvələysəlləzi xələqəs-səmavati vəl-ərzə biqadirin əla ən yəxluqə misləhum, bəla vəhuvəl-xəllaqul-əlim.

82) İnnəma əmruhu iza əradə şəy`ən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun.

83) Fəsubhanəlləzi biyədihi mələkutu kulli şəy`in və iləyhi turcə`un.

Tərcüməsi


1 Ya, Sin!
2 (Ya Rəsulum!) Hikmətlə dolu Qurana and olsun ki,
3 Sən, həqiqətən, (Allah tərəfindən göndərilmiş, şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən!
4 Düz yoldasan! (Doğru yol üzrə göndərilən peyğəmbərlərdənsən. Allahın əsl tövhid dini olan islam dinindənsən. Bu yolu tutub gedən haqqa yetişər).
5 Bu Quran (mülkündə) yenilməz qüvvət sahibi, (bəndələrinə) mərhəmətli olan (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir ki,
6 (Onunla Cahiliyyət dövründə) ataları (Allahın əzabı ilə) qorxudulmamış və (Allahın hökmlərindən, imandan, tövhiddən) qafil olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan!
7 And olsun ki, onların əksəriyyəti barəsində o söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) gerçək olmuşdur, çünki onlar (Allaha və Peyğəmbərinə) iman gətirməzlər. (Biz onların iman gətirməyəcəklərini Öz əzəli elmimizlə bilib lövhi-məhfuzda təsbit etmişik).
8 Biz onların boyunlarına dəmir həlqələr (zəncir) keçirtmişik. (O həlqələr) onların lap çənələrinə dirənmişdir. Buna görə də başları yuxarı qalxmış, gözləri aşağı dikilmişdir. (Kafirlərin əlləri zəncirlə boyunlarına bağlandığı üçün başlarını yuxarı qaldırmağa, gözlərini də aşağı dikməyə məcbur olmuşlar. Onlar boyunlarını bir tərəfə döndərmək, əllərini sağa-sola tərpətmək, ətrafa nəzər salmaq, hətta ayaqlarının altını görmək iqtidarında belə deyillər. Beləliklə, kafirlər nə haqqı görər, nə də ona boyun əyərlər).
9 Biz onların önlərinə və arxalarına sədd çəkib (gözlərini) bağlamışıq. Buna görə də (Allahın qüdrətinə dəlalət edən əlamətləri) görmürlər. (Kafirlərin qəlb gözü kor edilmiş, bütün iman yolları üzlərinə bağlanmışdır. Onlar zahirən görsələr də, mənən kordurlar).
10 (Ya Peyğəmbər!) Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir: iman gətirməzlər!
11 Sən ancaq Qurana tabe olub, Rəhmandan (Onu) görmədən qorxan kimsəni qorxuda bilərsən. Beləsinə (axirətdə) bağışlanacağı və çox gözəl bir mükafata (Cənnətə) nail olacağı ilə müjdə ver!
12 Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların (dünyada) nə etmiş olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi hesaba alıb açıq-aydın Kitabda (lövhi-məhfuzda) təsbit etmişik.
13 (Ya Peyğəmbər!) Sən onlara o şəhər əhlini (antakiyalıları) misal çək! O zaman ki, onlara elçilər gəlmişdi.
14 O zaman onlara iki elçi göndərmişdik, amma onlar ikisini də təkzib etmişdilər. Biz də (o iki elçini) üçüncüsü ilə qüvvətləndirmişdik. Onlar dedilər: “Həqiqətən, biz sizə göndərilmiş elçilərik!”
15 (Antakiyalılar:) “Siz də bizim kimi ancaq adi bir insansınız. (Heç bir şeydə bizdən üstün deyilsiniz. Əgər peyğəmbər olsaydınız, mələk qiyafəsində gələrdiniz). Rəhman (sizə) heç bir şey (kitab, möcüzə) nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq yalan danışırsınız!” – dedilər.
16 (Elçilər) dedilər: “Rəbbimiz bizim, doğrudan da, sizə göndərilmiş elçilər olduğumuzu bilir.
17 Bizim vəzifəmiz yalnız (Allahın hökmlərini, peyğəmbərliyi) açıq-aşkar təbliğ etməkdir!”
18 (Antakiyalılar) dedilər: “Biz sizdə bir nəhslik gördük. (Sizin ucbatınızdan bizi bədbəxtlik basdı, bizə uğursuzluq üz verdi. Gəlişinizlə aramıza nifaq düşdü, yurdumuzun bərəkəti çəkildi, yağışımız kəsildi). Həqiqətən, əgər (Allahın elçiləri olmaq iddianızdan) əl çəkməsəniz, sizi mütləq daşqalaq edəcəyik və bizdən sizə mütləq bir şiddətli əzab toxunacaqdır”.
19 (Elçilər) dedilər: “Sizin nəhsliyiniz (uğursuzluğunuz) öz ucbatınızdandır (öz küfrünüz üzündəndir). Məgər sizə öyüd-nəsihət verildikdə (onu uğursuzluğa, nəhsliyəmi yozursunuz)! Xeyr, siz (günah etməkdə) həddi aşan bir camaatsınız!”
20 Şəhərin (Antakiyanın) ən ucqar tərəfindən (abid) bir kişi (Həbib Həccar) çaparaq gəlib dedi: “Ey qövmüm! Elçilərə tabe olun!
21 Sizdən (haqqa dəvət müqabilində) heç bir muzd (mükafat) istəməyən və özləri də doğru yolda olan kəslərin ardınca gedin!
22 (Antakiyalılar Həbib Həccardan: – Sən bu elçilərə tabe olmusanmı? – deyə soruşduqda o dedi: ) “Axı mən niyə məni yaradana ibadət etməməliyəm?! Siz də (qiyamət günü) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!
23 Mən heç Ondan qeyri tanrılarmı qəbul edərəm?! Əgər Rəhman mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfaəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni (Allahın əzabından) xilas edə bilməzlər.
24 Belə olacağı təqdirdə mən (haqq yoldan) açıq-aşkar azmış olaram.
25 (Ey Antakiya əhli, yaxud siz ey elçilər!) Həqiqətən, mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Məni eşidin! (İman gətirməyimə şahid olun!)”
26 (Antakiyalılar bu sözü eşidən kimi Həbib Həccarı daşqalaq edib öldürdülər). Ona (şəhid olduğu üçün Allah dərgahından): “Cənnətə daxil ol! – deyildi. (Həbib Həccar Cənnətə daxil olub oradakı nemətləri, hörmət-izzəti gördükdən sonra) dedi: “Kaş qövmüm biləydi ki,
27 Rəbbim məni niyə bağışladı və nəyə görə hörmət sahiblərindən etdi!”
28 Ondan (Həbib Həccardan) sonra tayfasının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik və heç göndərən də deyildik.
29 (Onların cəzası) ancaq dəhşətli (tükürpədici) bir səs (Cəbrailin qışqırtısı) oldu. Dərhal məhv olub (şam kimi sönüb) getdilər.
30 Vay bu bəndələrin halına! Onlara elə bir peyğəmbər gəlməz ki, ona istehza etməsinlər! (Buna görə də əzaba düçar olarlar).
31 Məgər onlar (Məkkə müşrikləri) özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və həmin nəsillərin bir daha onların yanına qayıtmadığını görmürlərmi?
32 Hamı, (bəlli) hamı (qiyamət günü) Bizim hüzurumuza gətiriləcəkdir!
33 Ölü torpaq onlar üçün (qiyamət günü ölüləri dirildəcəyimizə) bir dəlildir. Biz onu (yağışla) dirildir, oradan (arpa, buğda, düyü və s. kimi) dənələr çıxardırıq, onlar da ondan yeyirlər.
34 Biz orada xurma və üzüm bağları əmələ gətirir, bulaqlar qaynadırıq ki,
35 Onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən (yaxud becərmədiklərindən) yesinlər. Hələ də şükür etməzlər?
36 Yerin yetişdirdiklərindən, onların (insanların) özlərindən və bilmədiklərindən (erkək və dişi olmaqla) cütlər yaradan Allah pakdır, müqəddəsdir! (Eyibsiz və nöqsansızdır!)
37 Gecə də onlar üçün (qüdrətimizə) bir dəlildir. Biz gündüzü ondan sıyırıb çıxardan kimi onlar zülmət içində olarlar.
38 Günəş də (qüdrət əlamətlərimizdən biri kimi) özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edər. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahın təqdiridir (əzəli hökmüdür).
39 Biz ay üçün mənzillər müəyyən etdik. Nəhayət, o (həmin mənzilləri başa vurduqdan sonra) dönüb xurma ağacının qurumuş əyri budağı kimi (hilal şəklində) olar.
40 Nə günəş aya çatar (yetişər), nə də gecə gündüzü ötə bilər. (Günəş, ay və ulduzların) hər biri (özünə məxsus) bir göydə (öz hədəqəsində, öz dairəsində) üzər.
41 Övladlarını (yaxud Nuhun tufanı vaxtı ulu babalarını müxtəlif yüklərlə) dolu gəmiyə mindirməyimiz (sonra dənizdə istədikləri yerə getmələri) də onlar üçün (qüdrətimizə) bir dəlildir.
42 Onlar üçün bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq.
43 Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Nə bir dadlarına çatan olar, nə də nicat taparlar.
44 Yalnız Bizdən bir mərhəmət olaraq və bir qədər (əcəlləri çatanadək) dolanıb keçinmələri üçün (onları xilas edərik).
45 Onlara (müşriklərə): “Önünüzdə və arxanızda olandan (dünya və axirət əzabından) qorxun ki, bəlkə, rəhm olunasınız!” – deyildikdə (dönüb gedər, öyüd-nəsihətə qulaq asmazlar).
46 Onlara Rəbbinin ayələrindən elə birisi gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər!
47 Onlara: “Allahın sizə verdiyi ruzidən (ehtiyacı olanlara) sərf edin!” – deyildiyi zaman, kafirlər möminlərə: “Allahın istədiyi təqdirdə özü yedirə biləcəyi kimsəni bizmi yedirdəcəyik?!” – deyərlər. Siz (bu etiqadınızla) sadəcə olaraq (haqq yoldan) açıq-aşkar azmısınız.
48 Onlar: “Əgər doğru söyləyirsinizsə, (bir xəbər verin görək) bu vəd (qiyamət günü) nə vaxt yerinə yetəcək?” – deyərlər.
49 Onlar (küçədə, bazarda) bir-biri ilə çənə-boğaz olarkən özlərini saracaq yalnız bir dəhşətli (tükürpədici) səsə (İsrafilin surunun birinci dəfə çalınmasına) bənddirlər.
50 Artıq nə bir vəsiyyət etməyə iqtidarları olar, nə də ailələrinin yanına qayıda bilərlər!
51 Sur (ikinci dəfə) çalınan kimi (qiyamət günü) qəbirlərindən qalxıb sürətlə Rəbbinin hüzuruna axışacaqlar.
52 Onlar deyəcəklər: “Vay halımıza! Bizi yatdığımız yerdən (qəbir evindən) kim qaldırdı? (Onlara belə deyiləcək: ) “Bu, Rəhmanın məxluqata buyurduğu vəddir (qiyamət günüdür). Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş!”
53 Yalnız bir dəhşətli səs qopan (İsrafilin axırıncı dəfə surunu çalan) kimi onlar hamısı (haqq-hesab üçün) qarşımızda hazır duracaqlar.
54 Bu gün heç kəsə heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz!
55 Cənnət əhli bu gün keflə (əyləncə ilə) məşğuldur.
56 Onlar (mömin kişilər) və zövcələri kölgəliklərdə (yumşaq) taxtlara söykənmişlər.
57 Orada onlar üçün (hər cür) meyvə və istədikləri hər şey vardır.
58 Rəhmli Rəbdən (onlara) “salam” deyiləcəkdir.
59 (Kafirlər Cəhənnəmə varid edilərək onlara belə deyiləcək: ) “Ey günahkarlar! Bu gün (möminlərdən) ayrılın!”
60 Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki, Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir,
61 Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?!
62 Həqiqətən, (Şeytan) içərinizdən çoxlarını yoldan çıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi?
63 Bu sizə vəd olunan Cəhənnəmdir!
64 Kafir olduğunuza görə bu gün girin ora, yanın!
65 Bu gün (Allaha and olsun ki, biz müşrik, kafir deyildik – dediklərinə görə) onların ağızlarını möhürləyirik. Etdikləri əməllər (qazandıqları günahlar) barəsində onların əlləri Bizimlə danışar, ayaqları isə şəhadət verər.
66 Əgər istəsəydik, (dünyada) gözlərini büsbütün kor edərdik (onları zahiri gözdən də məhrum edərdik) və onda onlar (adət etdikləri) yolda bir-birini ötməyə çalışardılar (və ya doğru yolu tapmaq üçün bir-biri ilə ötüşərdilər, ora-bura vurnuxardılar). Amma (belə bir vəziyyətdə yolu) necə görə bilərdilər? (Lakin Biz onları dünyada belə bir korluğa mübtəla etmədik. Onlar Allahın qüdrət əlamətlərini görür, bununla belə öz pis yollarını tutub gedirdilər. Beləliklə, onlar iman gətirmədilər ki, gətirmədilər).
67 Əgər istəsəydik, onları lap yerlərindəcə elə bir kökə (elə bir şəklə) salardıq ki, nə irəli, nə də geri gedə bilərdilər. (Kafirləri topal edər, meymuna, donuza, daşa döndərərdik. Və ya onları evlərinin içində həlak edərdik, heç tərpənə də bilməzdilər).
68 Hər kəsə uzun ömür versək, onu xilqətcə dəyişib tərsinə çevirərik, başqa şəklə salarıq (qüvvəsini alar, gözünün nurunu aparar, hafizəsini zəiflədib bildiklərini unutdurar, özünü də uşaq kimi edərik). Məgər (kafirlər bütün bunları gördükdən sonra Allahın hər şeyə qadir olduğunu) dərk etməzlərmi?
69 Biz ona (Muhəmməd əleyhissəlama) şer öyrətmədik və bu ona heç yaraşmaz da (lazım da deyildir). Ona vəhy olunan ancaq öyüd-nəsihət və (haqla batili ayırd edən) açıq-aşkar Qurandır ki,
70 Onunla diri olanları (ağıl və bəsirət sahiblərini) qorxutsun və o deyilən söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) kafirlər barəsində gerçək olsun.
71 Məgər (Məkkə müşrikləri) Bizim Öz əllərimizlə (Öz qüdrətimizlə) onlar üçün davarlar yaratdığımızı və özlərinin də onlara sahib olduqlarını görmürlərmi?!
72 Bunları (bu davarları) onların ixtiyarına verdik. Onlardan mindikləri də var, ətini yedikləri də.
73 Onların (o heyvanlarda başqa-başqa) mənfəətləri və içəcəkləri (südləri) də var. Hələ də şükür etməzlərmi?
74 (Müşriklər) bəlkə, özlərinə bir yardım oluna deyə, Allahdan başqa tanrılar (bütlər) qəbul etdilər.
75 (O bütlər) onlara heç bir kömək edə bilməzlər. Onlar özləri isə bütlər üçün (onları başqalarından qoruyan) hazır əsgərlərdir.
76 (Ya Rəsulum!) Onların (sən peyğəmbər deyilsən, şairsən) sözü səni kədərləndirməsin. Biz onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilirik.
77 Məgər insan (As ibn Vail, yaxud Übeyy ibn Xələf) onu nütfədən yaratdığımızı görmədimi ki, birdən-birə (Rəbbinə) açıq bir düşmən kəsilərək,
78 Öz yaradılışını unudub: “Çürümüş sümükləri kim dirildə bilər?!” – deyə, hələ Bizə bir məsəl də çəkdi.
79 (Ya Peyğəmbər!) De: “Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluqu (yaradılışından əvvəl də, sonra da) çox gözəl tanıyandır!
80 O yaradan ki, sizin üçün yaşıl ağacdan (Ərəbistanda bitən mərx və ifar ağaclarından) od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan (o iki ağacı bir-birinə sürtməklə) od yandırırsınız”.
81 Məgər göyləri və yeri yaradan (bir daha) onlar kimisini yaratmağa qadir deyilmi?! Əlbəttə (qadirdir). (Hər şeyi) yaradan, (hər şeyi) bilən Odur!
82 Bir şeyi (yaratmaq) istədiyi zaman (Allahın) buyurduğu ona ancaq: “Ol!” deməkdir. O da dərhal olar.
83 Hər şeyin hökmü (ixtiyarı) əlində olan (Allah) pakdır, müqəddəsdir. Siz də (qiyamət günü dirilib) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!

yasin suresi oku
yasin suresi dinle
yasin suresi pdf
yasin suresi meali
yasin suresi türkçe okunuşu
yasin suresi duası
yasin suresi türkçe oku
yasin suresi türkçe meali
yasin suresi anlamı
yasin suresi arapça okunuş
yasin suresi arapça pdf indir
yasin suresi azerbaycan dilinde
yasin suresi arapça
yasin suresi arapça türkçe okunuşu
yasin suresi arapça diyanet
yasin suresi açık kuran
kur'an yasin suresi
yasin suresi a
yasin suresi bilgisayar hatlı
yasin suresi bağışlama duası
yasin suresi beycan
yasin suresi bağışlama duası kısa
yasin suresi bağışlama
yasin suresi birinci sayfa
yasin suresi bütün sayfaları
yasin suresi bittikten sonra okunacak dua
yasin suresi canlı
yasin suresi cüz
yasin suresi cübbeli
yasin suresi cuma suresi
yasin suresi cüz 23
yasin suresi cenazede okunur mu
yasin suresi celaleyn tefsiri
yasin suresi cinler
yasin suresi diyanet
yasin suresi duası türkçe
yasin suresi davut kaya
yasin suresi duası azerbaycanca
yasin suresi dinle hızlı
yasin suresi dinle takip et
yasin suresi d
yasin suresi enfal
yasin suresi erebce
yasin suresi ezberle
yasin suresi elmalılı
yasin suresi english translation
yasin suresi ehlibeyt
yasin suresi ebubekir şatiri
yasin suresi ezberlemede kolaylık
yasin suresi e kitap indir
yasin suresi fazileti
yasin suresi faydaları
yasin suresi full
yasin suresi fatih çollak
yasin suresi fazileti ve sırları
yasin suresi fazileti sırları havassı
yasin süresi fazileti mutluluğun şifresi
yasin suresi fazileti cübbeli ahmet hoca
yasin suresi gen
yasin suresi görünmezlik ayeti
yasin suresi gizlenme ayeti
yasin suresi gen tr arapca
yasin suresi güzel okuyan
yasin suresi güneş ve ay
yasin suresi gen tr turkce oku
yasin suresi gorunmeme ayeti
yasin suresi hızlı
yasin suresi husrev hatlı
yasin suresi hayrat oku
yasin suresi hürriyet
yasin suresi havassı-her dilek için
yasin suresi hızlı okuma davut kaya
yasin suresi hangi cüzde
yasin suresi hızlı okuyuş
yasin suresi h
yasin suresi indir
yasin suresi ilk sayfa
yasin suresi ishak danış
yasin suresi indir mp3
yasin suresi imam mahir
yasin suresi islam ve ihsan
yasin suresi in english
yasin suresi ile sevdiğine kavuşma
yasin i suresi
yasin-i şerif suresi
kuran ı kerim yasin suresi
yasin suresi ibrahim jibreen
yasin suresi abdullah el juhani
yasin suresi kaçıncı sayfa
yasin suresi kabe imamı mahir hoca
yasin suresi kaç ayet
yasin suresi kaçıncı cüz
yasin suresi kabe imamı
yasin suresi kuran
yasin suresi kabe imamı dinle
yasin suresi kuran gen tr
yasin suresi latince
yasin suresi latinca
yasin suresi latince yazılışı
yasin suresi latince okunuşu ve türkçe meali
yasin suresi latin harfleriyle
yasin suresi latin alfabesi
yasin suresi latince okunuşu ve anlamı
yasin suresi latince okunuşu ve meali
yasin suresi l
yasin suresi mehmet emin ay
yasin suresi mahir hoca dinle
yasin suresi meali suat yıldırım
yasin suresi mahir
yasin suresi mahir hoca
yasin suresi metni
yasin suresi mp3
m.emin ay yasin suresi
yasin suresi m
yasin suresi ne için okunur
yasin suresi namaz sitesi
yasin suresi namaz zamanı
yasin suresi'ni oku
yasin suresi nasıl ezberlenir
yasin suresi nasıl teslim edilir
yasin suresi nasser al qatami
yasin suresi'nin tapsirma duası
yasin suresi oku dinle
yasin suresi oku arapça
yasin suresi oku türkçe
yasin suresi okunuşu türkçe
yasin suresi oku diyanet
yasin suresi oku türkçe okunuşu
yasin suresi okunuş
okunuşu yasin suresi
türkçe okunuşu yasin suresi
arapça okunuşu yasin suresi
yasin suresi pdf indir
yasin suresi ppt
yasin suresi pdf diyanet
yasin suresi pdf türkçe
yasin suresi pdf diyanet indir
yasin suresi pdf download
yasin suresi qatami
yasin suresi quran
yasin suresi qari youssef
yasin suresi qisa
yasin suresi quran az
yasin suresi holy quran
yasin suresi nassar al qatami
yasin suresi resimli
yasin suresi ramazan şimşek
yasin suresi recep toraman
yasin suresi reklamsız
yasin suresi resmi
yasin suresi rusça meali
yasin suresi remzi er
yasin suresi reklamsız dinle
yasin suresi sayfa
yasin suresi sabah
yasin suresi son iki ayeti
yasin suresi sonrası okunacak dua
yasin suresi sayfaları
yasin suresi sudais
yasin suresi son sayfa
yasin suresi sezgiler
yasin suresi s
yasin suresi tefsiri
yasin suresi türkçe
yasin suresi türkçe anlamı
yasin suresi türkçe okunuşu diyanet
yasin suresi tefsir
yasin suresi t
yasin suresi ussi
yasin suresi uzun
yasin suresi uzun duası
yasin suresi uzun bağışlama duası
yasin suresi ucuncu sayfasi
yasin suresi uyku ayeti
yasin suresi uygulaması indir
yasin surasi uzbek tilida
yasin suresi ve duası dinle
yasin suresi video
yasin suresi ve duası
yasin suresi ve anlamı
yasin suresi videosu
yasin suresi ve meali
yasin suresi ve okunuşu
yasin suresi ve cealna min beyni
yasin suresi word
yasin suresi wikipedia
yasin suresi wikishia
yasin suresi arapça word formatında
www.yasin suresi
www.yasin suresi dinle
yasin suresi arapça word
yasin suresi türkçe word
yasin suresi yaşar nuri öztürk
yasin suresi youtube
yasin suresi yazılışı
yasin suresi yeni şafak
yasin suresi yavaş okuma
yasin suresi yazılı
yasin suresi yukle
yasin suresi yavaş
yasin suresi zammı sure
yasin suresi zikri
yasin suresi ne zaman okunur
yasin suresi ne zaman indi
yasin suresi ne zaman okunmalı
yasin suresi ne zaman indirildi
yasin suresi ne zaman inmiştir
yasin suresi 0ku
yasin suresi 1. sayfa
yasin suresi 12. ayet
yasin suresi 13. ayet
yasin suresi 12. ayet fazileti
yasin suresi 1. sayfa tecvid kuralları gösterimi
yasin suresi 11. ayet
yasin suresi 1. sayfa okunuşu
yasin suresi 10. ayet
1 saatlik yasin suresi
yasin suresi 1. sayfa türkçe
yasin suresi 1. ayet
yasin suresi 1 sayfa türkçe okunuşu
yasin suresi 1 sayfa tecvid kuralları yazılı
yasin suresi 2. sayfa
yasin suresi 21. ayet
yasin suresi 2. sayfa okunuşu
yasin suresi 2. sayfa tecvid kuralları gösterimi
yasin suresi 22. ayet
yasin suresi 21. ayet tefsiri
yasin suresi 20. ayet
yasin suresi 2 sayfa türkçe okunuşu
2. yasin suresi
yasin suresi 2. sayfa meali
yasin suresi 2. sayfa ezberle
yasin suresi 2.sayfa arapça okunuşu
yasin suresi 38. ayet
yasin suresi 3. sayfa
yasin suresi 38. ayet ekşi
yasin suresi 36. ayet
yasin suresi 32. ayet
yasin suresi 36. ayet evlilik
yasin suresi 39. ayet meali
yasin suresi 39
yasin suresi 3. sayfa tecvid kuralları gösterimi
yasin suresi 3. sayfa okunuşu
yasin suresi 3. sayfa türkçe okunuşu
yasin suresi 3. sayfa ezberleme 10 tekrar
yasin suresi 3. sayfa meali
yasin suresi 3. sayfa arapça
yasin suresi 3 ayet
yasin suresi 40. ayet
yasin suresi 4. sayfa
yasin suresi 47. ayet
yasin suresi 4. sayfa ezber
yasin suresi 41. ayet
yasin suresi 4. sayfa tecvid kuralları gösterimi
yasin suresi 4. sayfa türkçe okunuşu
yasin suresi 41 defa okumak
yasin suresi 4. sayfa okunuşu
yasin suresi 4
yasin suresi 4. sayfa meali
yasin suresi 4. ayet
yasin suresi 58. ayet
yasin suresi 5. sayfa
yasin suresi 52. ayet kabir azabı
yasin suresi 58. ayet fazileti
yasin süresi 58. âyet mutluluğun şifresi
yasin suresi 58. ayet meali
yasin suresi 52. ayet
yasin suresi 58. ayet dilek
yasin suresi 5. ayet
yasin suresi 5. sayfa okunuşu
yasin suresi 5. sayfa türkçe okunuşu
yasin suresi 5. ve 6. sayfa
yasin suresi 5. sayfa meali
yasin suresi 5. sayfa tecvid kuralları gösterimi
yasin suresi 5
yasin suresi 6. sayfa
yasin suresi 65. ayet
yasin suresi 6 sayfası
yasin suresi 68. ayet
yasin suresi 69. ayet
yasin suresi 60. ayet
yasin suresi 6 sayfa oku
yasin suresi 69 70
6 sayfa yasin suresi
yasin suresi 6. ayet
yasin suresi 6 sayfa türkçe okunuşu
yasin suresi 6 sayfa arapça
yasin suresi 6
yasin suresinin 6 sayfası
yasin suresi 70. ayet
yasin suresi 78. ayet
yasin suresi 77. ayet
yasin suresi 78. ayet fazileti
yasin suresi 7. ayet
yasin suresi 72. ayet fazileti
yasin suresi 79. ayet
yasin suresi 78 79 80 ayet okunuşu
7 yasin suresinin faziletleri
7 yasin suresi dinle
kanal 7 yasin suresi
yasin suresi 7. ve 8. ayet
yasin suresinde 7 mubin nerde
yasin suresi 7 ayet fazileti
yasin suresi 7 mübin duası
yasin suresi 8. ayet
yasin suresi 82. ayet
yasin suresi 82 83
yasin suresi 83 ayet
yasin suresi 84.ayet
yasin suresi 83 84 ayet
yasin süresi 82 83 ayet
yasin süresi 82 83 ayet fazileti
yasin suresi 8. ayet fazileti
yasin suresinin 8. ayeti
yasin suresi 8 ve 9. ayet
yasin suresi 8. ayet tefsiri
yasin suresinin 8. ayetinin fazileti
yasin suresi 8
yasin suresi 8 ayet okunuşu
yasin suresi 9. ayet
yasin suresi 9. ayet fazileti
yasin suresi 9. ayet tefsiri
yasin suresi 9. ayet sırrı
yasin suresi 9. ayet iniş sebebi
yasin suresi 9. ayet diyanet
yasin suresi 9 ayet türkçe okunuşu
yasin suresi 9.ayet dinle
yasin 9 suresi
yasin 9 ayet suresi
yasin suresi 9. ayetin sırları
yasin suresinin 9. ayetinin havassı
yasin suresinin 9. ayetinin faziletleri

Muellif:  Prinsesa
64 25.10.21